wtorek, 05 grudzień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
×

Uwaga

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/psy_odlowienie
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/styczen12/przesluchanie_syntezator
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/styczen12/spotkanie_mecinka
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/styczen12/spotkanie_piotrowice
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/www/mecinka.pl/jwwwmecinka/public_html/images/stories/styczen12/przesluchanie_syntezator.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/www/mecinka.pl/jwwwmecinka/public_html/images/stories/styczen12/spotkanie_mecinka.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/www/mecinka.pl/jwwwmecinka/public_html/images/stories/styczen12/spotkanie_piotrowice.

Uncategorised

logo

Pragniemy poinformować, iż Gmina Męcinka uzyskała dofinansowanie projektu pt.: „Idziemy do przedszkola w Przybyłowicach”
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Męcinka poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym OWP w Przybyłowicach, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 20 dzieci (9dz,11ch) wyrównujących stwierdzone deficyty wśród dzieci z OWP oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli (4K) OWP w Przybyłowicach w okresie 01.06.2021 –30.09.2022 r. Grupą docelową jest:
 • 20 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą Prawo Oświaty tj. 20 dzieci (9dziew., 11chłop.) przyjętych na nowoutworzone miejsca,
 • 4 nauczycieli z wykształceniem wyższym, organizujących proces nauczania w OWP w Przybyłowicach,
 • nowoutworzone Przedszkole w Przybyłowicach.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 1. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Męcinka.
 2. Bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
 3. Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci.
 4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP.
Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Męcinka, Męcinka 11 59-424 Męcinka
Wartość projektu: 612 685,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 520 782,59 zł

logo

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej o funkcji edukacyjnej i wychowawczej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince, tj. Szkoła Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej o funkcji edukacyjnej i wychowawczej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince, tj. Szkoła Podstawowa w Męcince i Przedszkole w Męcince). Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, w gminie Męcinka (59-424), Męcinka 10b, działka o numerze ewidencyjnym 927/2 i 580 obręb Męcinka. Dotychczas opracowano audyty energetyczne oraz dokumentację aplikacyjną. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego. Dla uruchomienia produktów projektu nie jest wymagana realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 Przygotowanie projektu i wdrażanie, Zadanie nr 2 Termomodernizacja budynków w Męcince, Zadanie nr 3 Promocja projektu. Uzasadnieniem dla wyboru technologii wskazanej w audycie energetycznym jest jej zgodność z polski-mi i europejskimi normami oraz korzystny stosunek jakości do ceny. Przyjęte rozwiązania umożliwią poprawę efektywność energetycznej przestrzeni publicznej, tj.: doprowadzą do zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w termomodernizowanych budynkach oraz przyczynią się do spadku emisji gazów cieplarnianych. Projekt jest zgodny z PGN dla Gminy Męcinka. Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem projektu jest Gmina Męcinka. Projekt realizowany metodą PCM w formie partycypacyjnej. Odpowiedzialność za projekt: Gmina Męcinka poprzez Urząd Gminy w Męcince. Główne grupy docelowe: mieszkańcy gminy Męcinka, użytkownicy termomodernizowanych budynków (dzieci, uczniowie, opiekunowie, nauczyciele, etc.), Gmina Męcinka. Projekt nie jest projektem dużym, nie generuje dochodu i nie jest objęty pomocą publiczną/ pomocą de minimis.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Męcinka.

Cele szczegółowe:

 • wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w Gminie Męcinka i na terenie strefy dolnośląskiej;
 • obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych i zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego w Gminie Męcinka i na terenie strefy dolnośląskiej;
 • poprawa jakości powietrza w Gminie Męcinka i na terenie strefy dolnośląskiej;
 • zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z jakością powietrza, w tym choroby układu oddechowego populacji Gminy Męcinka i strefy dolnośląskiej;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego (dzięki projektowi ograniczeniu ulegnie ilość emitowanych bezpośrednio do atmosfery zanieczyszczeń i toksycznych substancji, np. pyłu PM 10, powyższe wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego);
 • poprawa warunków korzystania z zasobów publicznych obiekcie dzięki komfortowym warunkom termicznym (termomodernizacja budynków poprawi mikroklimat i zapewni utrzymywanie odpo-wiedniej temperatury, co wpłynie na spadek zachorowalności użytkowników obiektu).


Planowane efekty:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 002,43 GJ/rok;
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 306 298,05 kWh/rok;
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 72,66 tony równoważnika CO2;
 • Roczny spadek emisji PM 2,5: 0,0020 tony;
 • Roczny spadek emisji PM 10: 0,0020 tony.


Wartość projektu:

 • Całkowita wartość projektu: 6 186 494,59 PLN ;
 • Kwota dofinansowania UE (wkład Funduszy Europejskich): 5 210 964,14 PLN.


Realizacja projektu:

 • Wykonawca: Andrzej Pałasz, Antoni Wesołowski oraz Ryszard Wesołowski prowadzący działalności gospodarcze posiadające wpisy do CEIDG pod nazwami: - „ART-BUD” s.c. Andrzej Pałasz ul. Kombatantów nr 19, 59-400 Jawor NIP: 6951057416; REGON: 021169642 - „ART-BUD” s.c. Antoni Wesołowski ul. Kombatantów nr 19, 59-400 Jawor NIP: 6950006492 REGON: 021169665 - Ryszard Myślecki „ART-BUD” ul. Kombatantów nr 19, 59-400 Jawor NIP: 6951108800; REGON: 390239612 działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą „ART-BUD” NIP: 6951013927
 • Data zawarcia umowy: 17.10.2022 r.
 • Wartość umowy: 6.048.329,92 zł brutto

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Męcinka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Męcinka
 • Data publikacji strony internetowej: 2007-07-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-30
Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby obsłużyć najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
 • wytworzone przez urząd pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej
 • sporadycznie pojawiają się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS Joomla

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Wojtarowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 8713459. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

1. Budynek Urzędu Gminy Męcinka zlokalizowany jest w Męcince 11. Do budynku prowadzi 1 wejście usytuowane od strony parkingu. Przy wejściu jest winda dla osób niepełnosprawnych.
2. Wewnątrz budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
3. Pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze, 1 piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz oraz sala obsługi na parterze.
4. W Urzędzie brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są przez pracownika w sali obsługi na parterze.
6. Petenci Urzędu Gminy Męcinka mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem, jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
7. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
8. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne - Brak aplikacji mobilnych

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu ostrzegania i informowania:

 • zagrożenia meteorologiczne jak wichury, burze, intensywne opady i inne stany alarmowe
 • awarie np. sieci wodociągowej
 • imprezy kulturalne i sportowe
 • ważne wydarzenia dotyczące mieszkańców gminy
Zarejestruj się już teraz w bezpłatnym systemie zgodnie z opisem w ulotce (pobierz ulotkę - format PDF) lub skorzystaj z formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/0ad3ce22/Gmina-M%C4%99cinka

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Powiększ ulotkę (format JPG)

 

 

RSO - nowatorski sposób dotarcia z informacjami o zagrożeniach

Regionalny System Ostrzegania jest jedynym takim w Europie systemem bezpośredniego ostrzegania przed zagrożeniami (4 platformy informacyjne o ogólnopolskim zasięgu).

Gospodarzem RSO są Wojewodowie (Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego), jest więc wiarygodny i podaje tylko najważniejsze komunikaty dot. zagrożenia i bezpieczeństwa obywateli.

 • Otrzymywanie informacji jest dobrowolne, to obywatel decyduje czy chce otrzymywać komunikaty.
 • Jest systemem o bezpośrednim zasięgu regionalnym co oznacza, że dociera z ostrzeżeniami i informacjami do mieszkańców konkretnych regionów.
 • Jest neutralny technologicznie, tzn. działa na wszystkich dostępnych powszechnie urządzeniach mobilnych.
 • Jest całkowicie darmowy dla obywatela.


Aplikacja na urządzenia mobilne (Android, Apple-IOS, Windows Phone)

Aplikacja na urządzenia mobilne Regionalny System Ostrzegania (RSO) to rozbudowany ale jednocześnie prosty w obsłudze i intuicyjny program, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską S.A. Jest to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także pełniące funkcję edukacyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych, takie jak: Android, Apple-IOS, Windows Phone.

Aplikacja RSO pozwala na:

 • Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w następujących kategoriach:  meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne,
 • Przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski, które przedstawione są w formie mapy,
 • Dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Ostrzeżenia pochodzą z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, które otrzymują informacje o zagrożeniach m.in. IMGW-PIB czy GDDKiA.

Aplikację RSO można pobrać ze strony/sklepu dedykowanemu odpowiedniemu systemowi operacyjnemu:

Aplikację wyszukujemy poprzez wpisanie słów kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Informacje z działalności wójta z podziałem na okresy między sesjami rady gminy:

- Sesja XXXVII – 23.09.2014

- Sesja XXXV - XXXVI – 23.06.2014

- Sesja XXXIII - XXXIV – 05.05.2014

- Sesja XXXII – 28.03.2014

- Sesja XXXI – 24.01.2014

- Sesja XXX – 30.12.2013

- Sesja XXIX – 29.10.2013

- Sesja XXVIII – 02.09.2013

- Sesja XXVII – 29.07.2013

- Sesja XXVI – 03.06.2013

- Sesja XXV – 30.04.2013

- Sesja XXIV – 25.03.2013

- Sesja XXIII – 31.01.2013

- Sesja XXII – 28.12.2012

- Sesja XXI – 26.11.2012

- Sesja XX – 30.10.2012

- Sesja XIX – 24.09.2012

- Sesja XVIII – 24.08.2012

- Sesja XVII - 28.06.2012

- Sesja XVI – 29.05.2012

- Sesja XV – 30.04.2012

- Sesja XIV – 30.03.2012

- Sesja XIII – 17.02.2012

- Sesja XII – 30.12.2011

- Sesja XI – 30.11.2011

- Sesja X – 28.10.2011

- Sesja IX – 30.09.2011

- Sesja VIII – 29.07.2011

- Sesja VII – 31.05.2011

- Sesja VI – 21.04.2011

- Sesja V – 30.03.2011

- Sesja IV – 28.02.2011

- Sesja III – 30.12.2010

Telefon do Wójta - informacje

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Deklaracja dostępności

Informacje o dostępności w dokumencie Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODOInformacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

ikonaW celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Urząd Gminy Męcinka zapewnia tłumacza języka migowego. Więcej: INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

Ogłoszenia o konsultacjach spolecznych

Link do portalu czystepowietrze.mecinka.pl

link Nieruchomości gminne na sprzedaż

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie