poniedziałek, 17 czerwiec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”.
Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.

logo 500+

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”.
Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.

Wysokość świadczenia wychowawczego
Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia bez względu na dochód rodziny – świadczenia przyznawane są na okresy zasiłkowe.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

3 - miesięczny okres na złożenie wniosku w przypadku urodzenia dziecka.
Jeżeli rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub objęcia go opieką, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia urodzenia lub objęcia opieką.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
- opiekunowi prawnemu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
- dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalane prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Brak decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze.
Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mailowego, informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Okres przyznawania świadczenia wychowawczego
Obecny okres 2019/2021 obowiązuje od 1 lipca 2019 r. do 31 maj 2021 r.

Od 1 czerwca 2021 r. będzie obowiązywać nowy okres świadczeniowy.
Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 31 maja roku następnego.

Terminy składania wniosków – od roku 2021.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku droga tradycyjną w formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS – od dnia 1 lutego 2021 roku.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie