czwartek, 25 lipiec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

o wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, pozwolenia na: Budowę sieć wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 363 (dz. nr 208/6, AM-9, obręb Przedmieście, jedn. ewid. Jawor w ramach zadania
„Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice z wpięciem do systemów w Jaworze".

Treść obwieszczenia
o zmianie decyzji Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00" (zmienioną decyzją tego Organu Nr 22/16 z dnia 11 października 2016 r.), dla przebudowy ul. Cukrowniczej w Jaworze i budowy wiaduktu WD-8 nad drogą ekspresową S3

Treść obwieszczenia

Podkategorie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Chroślice)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka”
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka”
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Piotrowice)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przybyłowice)

Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów osadniczych w obrębie Chroślice i Męcinka w Gminie Męcinka

Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Jawor-Męcinka I
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Stanisławów)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w cz. obrębu geodezyjnego Małuszów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, zgodnie z uchwałą nr XXXII/216/2014 z dnia 28 marca 2014 r. Rady Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Piotrowice)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka dot. uchwalenia  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 46/1 Stanisławów
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Męcinka
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka"
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy terenu działek nr 438 i nr 457 obręb geodezyjny Słup).
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Piotrowice)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wyłożenia projektu zmiany MPZP w Stanisławowie ( działka gminna nr 46/1).
Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka z dnia 10 marca 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów osadniczych w obrębie Chroślice i Męcinka.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w cz. obrębu geodezyjnego Małuszów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka.

Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Chroślice)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka (dz. 800/4 w Piotrowicach) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka z dnia 16 kwietnia 2015 r. dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Piotrowice)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Pomocne)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Piotrowice)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Małuszów)
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka.
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-3 Legnica(A4) – Lubawka odcinek II: 2+420,47 – 3+255,00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, w związku z realizacją uchwały Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 26 listopada 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka" dla wskazania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wsi Piotrowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka /dla obrębu geodezyjnego Kondratów/, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 5 maja 2014 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, zgodnie z uchwałą nr XXXII/215/2014 z dnia 28 marca 2014 r. Rady Gminy Męcinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów uchwalonej uchwałą nr XXX/199/2013 Rady Gminy Męcinka z 30 grudnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sichów uchwalonej uchwałą nr XXX/198/2013 Rady Gminy Męcinka z 30 grudnia 2013 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sichów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, dla terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MĘCINKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka dla wskazania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wsi Piotrowice
Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Pomocne)
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie