poniedziałek, 05 czerwiec 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Rolnictwo

logo akcji„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że substancje niebezpieczne są magazynowane i stosowane w dużych ilościach. Każdy z wymienionych wyżej środków produkcji niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne pożyteczne organizmy żywe, ponieważ środki te zawierają wiele substancji toksycznych. Niestety, często bagatelizuje się zasady bezpieczeństwa pracy podczas ich stosowania – narażając w ten sposób życie i zdrowie nie tylko własne, ale także osób postronnych.
Najgroźniejsze są zatrucia ostre  wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. W innych przypadkach, skutki oddziaływania tych substancji to zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy okres czasu. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku, czy kilkunastu lat, niezwykle trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

10 PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

 1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
 2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych tam zaleceń.
 3.  
 4. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
 5. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
 6. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.
 7.  
 8. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
 9. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
 10. Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją.
 11. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
 12. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją. 

Materiały źródłowe - broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Samodzielny Inspektor Danuta Rydz, PT KRUS w Legnicy

krus logoKażdego roku w gospodarstwach rolnych dochodzi do wypadków spowodowanych niewłaściwą organizacją pracy, złym stanem technicznym maszyn i urządzeń, jak również złym stanem psychofizycznym poszkodowanych. Niedyspozycja zdrowotna, nadmierny wysiłek, przemęczenie, stres związany m.in. ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi czy obniżona sprawność, do której przyczyniają się często alkohol czy inne środki odurzające, jako jedne z głównych przyczyn wypadków.

Chcąc uniknąć wypadków wykonując prace w rolnictwie, należy pamiętać, że prace w gospodarstwie rolnym powinny wykonywać osoby dorosłe, zdrowe i posiadające odpowiednie kwalifikacje (w przypadku niektórych czynności udokumentowane stosownymi zaświadczeniami).

Wykonywana praca powinna być adekwatna do możliwości i stanu zdrowia człowieka, a jej czas i tempo, dostosowane do indywidualnych predyspozycji. Podczas pracy należy stosować przerwy na odpoczynek i regenerację.
Nie należy wykonywać pracy po spożyciu alkoholu i innych substancji o podobnym działaniu.
Przyjmując lekarstwa, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarzy i wskazań znajdujących się w załączonej ulotce. Jeśli preparat wpływa na stan psychofizyczny lub występują problemy z koncentracją, oraz odczuwa się zmęczenie czy senność, rolnik nie powinien obsługiwać maszyn i urządzeń, ani pracować na wysokości i ze zwierzętami.
W miarę możliwości należy regularnie kontrolować stan zdrowia i stosować wskazania lekarzy.

Należy pamiętać zatem, że tylko osoba zdrowa, wypoczęta, pracująca na miarę swoich możliwości fizycznych i w tempie odpowiadającym jej kondycji, może pracować efektywnie i bezpiecznie, nie stanowiąc zagrożenia zarówno dla siebie jak i osób postronnych.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, należy przede wszystkim opanować emocje i działać racjonalnie:

 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu oraz osobom udzielającym pomocy
 • w zależności od rodzaju zdarzenia, usunąć źródło zagrożenia, unieruchomić maszynę lub urządzenie, odłączyć napęd lub źródło prądu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, a po zmroku – odpowiednio oświetlić i oznakować miejsce wypadku
 • niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc, dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe: 112, 999, 998, 997 i informując o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osób poszkodowanych, a następnie poinformować o okolicznościach wypadku przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze.

Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym osoby ubezpieczonej w KRUS, należy zgłosić bez zbędnej zwłoki (jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia) w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, natomiast miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, w miarę możliwości, zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Materiały źródłowe - broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Samodzielny Inspektor Danuta Rydz, PT KRUS w Legnicy

o obowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy dla producentów rolnychObowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy dla producentów rolnych. Z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia obowiązku posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków oraz obowiązku badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych:
 • 30 dni - od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego będziesz miał 30 dni na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń i przeprowadzenia badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
 • 5 lat - pierwsze badania nowego sprzętu należy wykonać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia
 • 3 lata - badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych należy wykonywać co 3 lata
 • 5 lat - szkolenia w zakresie środków ochrony roślin należy odbywać co 5 lat
Pełna treść informacji

plakat

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.

Webinar pod patronatem:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Henryka Kowalczyka
- Poseł na Sejm RP pani Agnieszki Soin

Webinar odbędzie się w dniu: 1 lutego 2023 r. o godz. 11.00.

Tematy poruszane podczas wydarzenia :
ARiMR
- Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika)
- Rozwój małych gospodarstw
- Premie dla młodych rolników
- Zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji zwierząt – nowa ustawa o systemie IRZ
- Ekoschematy 2023 - m.in. ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin”
- System AMS

KRUS
- Korzystne zmiany w ustawie (m.in. w turnusach regeneracyjnych dla opiekunów i rehabilitacyjnych dla „rolników-emerytów” w CRR, które ruszyły 1 tycznia 2023 r.)
- Korzystanie z portalu eKRUS
- Działania prewencyjne KRUS - przygotowanie do jubileuszowej 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
- Zapowiadane na marzec 2023 r. zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych

KOWR
- Pozwolenia na przywóz/wywóz w handlu zagranicznym z krajami pozaunijnymi
- Monitorowanie rynku konopi włóknistych
- Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- Energia dla wsi

GRUPA AZOTY
- Wiosenne nawożenie roślin azotem

Jak wziąć udział w Webinarium ? To proste:
Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/webinar

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie