czwartek, 25 lipiec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Dolnośląski Szlak Cysterski jest fragmentem Europejskiego Szlaku Cystersów, którego utworzenie zainicjowała Rada Europy. Bierze on swój początek w Portugalii, a kończy się w Polsce. Szlak ten przebiega również przez teren gminy Męcinka.
Rada Europy powołując w 1990 roku szlak cysterski chciała ożywić lokalne społeczności oraz zainteresować je wartościami, jakie płyną z przynależenia do wielkiej Rodziny Narodów Europy. Kulturalne Szlaki Rady Europy niosą ze sobą takie wartości, jak tolerancja, poszanowanie różnorodności etnicznej, kulturowej i religijnej,  promocję wartości kultury łacińskiej, niwelowanie barier i uprzedzeń wynikających często z niewiedzy lub uprzedzeń.

Skarb Lasu Mnichów

Czyli zabytkowe kapliczki drogi krzyżowej rozsiane wokół góry Górzec należące do Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy są jednym z istotnych elementów Szlaku Cysterskiego w Polsce. Historia tego miejsca sięga średniowiecza, kiedy powstał tu niewielki zameczek. W jego ruinach w XVII wieku wzniesiono kaplicę pielgrzymkową. Dzięki Cystersom, którzy byli gospodarzami tych ziem od średniowiecza aż do 1810 roku góra Górzec stała się miejscem pielgrzymkowym. W 1740 roku wzdłuż drogi na szczyt ustawiono Stacje Męki Pańskiej - 14 kapliczek wykutych w piaskowcu z niemieckimi napisami wyrytymi pismem gotyckim. Dzięki staraniom władz Gminy Męcinka oraz Parafii św. Andrzeja Apostoła miejsce to nabiera nowego blasku, ukazując cenny skarb dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

The Treasure of  Monk's Forest

They are the historic chapels of the Way of the Cross placed around the Górzec mountain which belong to Cultural European Trails of Council of Europe. They are one of crucial elements of Cistercians trail in Poland. The history of this place goes back to the Middle Ages when a little castle was built there. In its ruins in the seventeenth century a pilgrim's chapel was built. Thanks to Cistercians who were hosts of these surroundings from the Middle Ages up to 1810 the Górzec mountain became a pilgrim's place. In the year 1740 stations of Lord's Passion were put along the way up the mountain. These were 14 chapels sculptured in sandstone where German graffiti in Gothic style was found. Thanks to Męcinka Parish efforts and the Parish of St Andrew Apostle this place has new glitter showing the precious treasure of cultural heritage of our region. 

Tekst i tłumaczenie : ks. dr Marek Kluwak

W kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince na bocznych stronach szczytu ołtarza znajdują się dwie postacie mnichów cysterskich.

Telewizja o szlaku cysterskim w gminie Męcinka

Pocysterski Kościół Wniebowzięcia NMP
   
Szczególnie interesujący jest pocysterski Kościół Wniebowzięcia NMP położony na wzgórzu kościelnym w miejscowości Słup. Jest to budowla pochodząca z końca XVI wieku. Jednakże barokowego charakteru nadała jej przebudowa z 1716 r. Kościół zbudowany został na planie krzyża z prezbiterium zorientowanym. Posiada jedną nawę oraz wieżę zwieńczoną cebulastym barokowym hełmem.

Kościół i jego wyposażenie stanowią bogaty zespół zabytków epoki baroku. Obraz wniebowzięcia NMP w ołtarzu głównym wznosi się ponad sześcioma rzeźbami : Św. Piotra, Św. Pawła, Św. Jana Ewangelisty, Św. Benedykta, Św. Bernarda oraz Św. Ludwika.

Na sklepieniu kościoła znajdują się polichromie pochodzące z początku XVIII wieku. Na centralnej części nawy głównej przedstawione są alegorie trzech cnót boskich : wiary, nadziei i miłości. Nad ołtarzem głównym znajduje się Św. Agnieszka w otoczeniu świętych, a przy prospekcie organowym Apoteoza Matki Bożej.     W lunetach, nad oknami bocznymi widnieją postacie Świętych przeplatane scenami z życia Matki Bożej. Interesującym elementem są dwukondygnacyjne boczne empory z wkomponowanymi stacjami Drogi Krzyżowej. Przy emporze usytuowana jest neobarokowa ambona wsparta na kręconej wysokiej kolumnie.

W bocznej kaplicy Św. Anny zachowała się bogato zdobiona barokowa chrzcielnica, wykonana z piaskowca i brązu.

Plac przykościelny stanowi stary cmentarz wraz z XVI wieczną kaplicą - Ossarium ( Dom Kości ). Cały teren kościoła otoczony jest kamiennym murem z otworami strzelniczymi. Przy murze od strony południowej znajdują się cztery średniowieczne krzyże pokutne oraz kapliczka słupowa.

www.szlakcysterski.org  

  
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie