sobota, 02, grudzień 2023

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK).

 
Informujemy, że w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, decyzją Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. od dnia 16-03-2020 r. do odwołania został zamknięty PSZOK w Jaworze.

Treść informacji
 • Od dnia 1 maja 2019 r. wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Słowackiego 32 w Jaworze na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze.
 • PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, a we wtorek od 7.00 do 17.00, nr tel. 76/870-48-77
 • W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady:
  • papier,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  • zielone,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • zużyte opony
  • tekstylia i odzież
  • ( poniżej w formie tabelarycznej znajduje się szczegółowy wykaz odbieranych odpadów komunalnych)
 •  Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 •  Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone
 • Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • odpady zawierające azbest,
  • szyby samochodowe,
  • szkło zbrojone i hartowane,
  • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
  • zmieszane odpady komunalne,
  • części samochodowe,
  • zmieszane odpady budowlane
 • Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona dokona sprawdzenia zawartości dostarczonych odpadów i potwierdzi odbiór na karcie przekazania odpadu
 • Podstawą przyjęcia odpadów w PSZOK jest ostatni dowód uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PSZOK - wykaz
Top!
Top!