Gmina Męcinka realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “ Żłobek w Męcince”

Pragniemy poinformować, iż Gmina Męcinka realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “ Żłobek w Męcince”.

Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy:
- brak miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Męcinka (województwo Dolnośląskie),
- niskie dochody rodziców oraz wysokie koszty dojazdu i opłat za pobyt dziecka w oddalonych od Gminy Męcinka placówkach świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3,
- brak profesjonalnej opieki, która zapewniłaby dziecku rozwój psychomotoryczny, a rodzicom dała gwarancje zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki.

Wsparciem zostanie objętych 20 osób (20K) zamieszkujących, zatrudnionych bądź pobierających naukę na terenie Gminy Męcinka (woj. dolnośląskie).
Grupę docelową stanowią:
- osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich., rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 -19K
- osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3- 1K

Będą to osoby zamieszkałe/pracujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. dolnośląskie- Gminy Męcinka. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną również dzieci, rodziców wpisujących się w grupę docelową, które ukończyły 20 tydzień życia do 3 lat.

W celu realizacji projektu zakłada się zatrudnienie niezbędnej kadry do opieki nad dziećmi w nowo powstałym żłobku: zaplanowano zatrudnienie: 5 opiekunek – umowy o pracę/cały etat,1 sprzątaczki- umowa o pracę/cały etat. W celu dostosowania bazy lokalowej oraz dydaktycznej w ramach zwiększenia ilości miejsc zaplanowano zakup: mebli oraz wyposażenia 1 sali przeznaczonych dla dzieci, pomocy dydaktycznych i zabawek, wyposażenia łazienki oraz kuchni, szatni. Zakupione wyposażenie będzie dostostosowane do potrzeb dzieci do lat 3. i będzie posiadało stosowne atesty.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:
-Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie- 20 K, - Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 20 miejsc,
-Liczba osób z terenów wiejskich objętych wsparciem w programie- 20 K

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultaty:
- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu- 19 K,
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu- 1K.

Całkowita wartość projektu: 921 125,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 658 979,58 zł