Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
- rodzic (rodzice) – przez któregorozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
- małżonek rodzica;
- dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zstępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku w wieku do 18 roku życia oraz 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę przyznaje się rodzinom zamieszkującym ne terenie Gminy Męcinka.

Wniosek (plik do pobrania)o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Męcince pokój nr 5,6 oraz pod numerem telefonu 76 871 80 97.

Godziny pracy ośrodka:
- od poniedziałku do czwartku 7.00 - 15.00
- piątek od 8.00 – 16.00