niedziela, 24 październik 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Projekt - Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka

logo

„Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka”

Projekt realizowany przez Gminę Męcinka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis:
Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim na terenie gminy Męcinka. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomasę, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującymi na obszarze realizacji. Zakres rzeczowy: projekt ma charakter grantowy, głównym jego elementem będzie ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego konkursu na granty wśród mieszkańców gminy Męcinka. Uzasadnieniem dla wyboru rozwiązań i technologii w ramach grantu będzie każdorazowo ich zgodność z polskimi i europejskimi normami oraz korzystny stosunek jakości do ceny. Przyjęte rozwiązania umożliwią ograniczenie emisji kominowej na terenie dolnośląskiej strefy ochrony powietrza.
Wnioskodawcą i Grantodawcą w projekcie będzie Gmina Męcinka. Projekt realizowany metodą PCM w formie partycypacyjnej. Odpowiedzialność za projekt: Gmina Męcinka poprzez Urząd Gminy w Męcince. Projekt będzie realizowany w formule grantowej, tj. Gmina Męcinka będzie udzielała grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu na rzecz mieszkańców obszaru będących Grantobiorcami. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie działania niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz ograniczenie emisji kominowej na terenie gminy Męcinka poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wspartą inwestycjami w OZE.

Cele szczegółowe:
- wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze mieszkaniowym na terenie gminy Męcinka;
- poprawa jakości powietrza na terenie gminy Męcinka i strefy dolnośląskiej;
- poprawa warunków sanitarnych życia na terenie gminy Męcinka i strefy dolnośląskiej i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z jakością powietrza, w tym choroby układu oddechowego; poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu powietrza.

Planowane efekty:
- Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 778,1 MgeCO2/r;
- Roczny spadek emisji PM 10: 3,98 Mg;
- Roczny spadek emisji PM 2,5: 3,10 Mg.
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 80 szt.

Wartość projektu:
- Całkowita wartość projektu: 3 759 955,00 (PLN);
- Kwota dofinansowania UE (wkład Funduszy Europejskich): 3 191 711,75 (PLN).

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie