Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. W celu obliczenia dochodu będą brane pod uwagę dochody uzyskane w roku 2014 r. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wszelkie niezbędne informacje oraz wnioski na świadczenie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Męcince.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Męcinka 85
Tel. 76 871 80 97

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl