Szczegółowy wykaz instytucji i firm, które oferują zniżki znaleźć można na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl w zakładce rodzina plik do pobrania.

Karta wydawana jest w celu:                                  
• potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień               
• zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
• umacniania oraz wspierania rodziny wielodzietnej                   
• promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej tj. rodzina mająca na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Męcinka.
Karta Duży Rodzin przysługuje rodzinom wielodzietnym bez względu na kryterium dochodowe.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica- na czas nieokreślony,

• dziecku do ukończenia 18 roku życia

• dziecku powyżej 18 roku życia- odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

• dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia- na okres ważności orzeczenia

• dziecku umieszczonemu w rodzinie pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wniosek (plik do pobrania) o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności:

• w przypadku rodzica albo małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość,

• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki,

• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności,

• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Męcince pokój nr 5,6 oraz pod numerem telefonu 76 871 80 97.

Godziny pracy ośrodka:

-                    od poniedziałku do czwartku 7ºº - 15ºº

-                    piątek od 8ºº – 16ºº