sobota, 26 wrzesień 2020 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

miniaturaW dniu dzisiejszym odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Męcinka. W sesji udział wzięło 13 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informacje z działalności za okres od ostatniej sesji.

Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:

  1. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Męcinka na rok szkolny 2020/2021
  2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
  3. ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej – pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego przyznanych pod warunkiem zwrotu,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Męcinka,
  5. zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2020 rok, 6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2020 – 2025.

info

Informacja z działalności Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego za okres 30.06.2020 - 31.07.2020 (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie