niedziela, 27 wrzesień 2020 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Wójt Gminy Męcinka informuje, że w okresie od lutego do lipca 2020r. na terenie Gminy Męcinka będzie realizowany Program Pomocy Żywnościowej dla mieszkańców.

Pomoc będzie udzielana osobom i rodzinom, które spełnią ustawowe kryteria: dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie przekroczy kwoty 1402.00 zł, zaś dla osoby w rodzinie 1056.00 zł. na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Osoby chętne spełniające w/w przesłanki prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince wraz z zaświadczeniem o dochodach celem zakwalifikowania do uzyskania pomocy w formie żywności.

W przypadku wątpliwości dotyczących kryteriów przyznania w/w pomocy, zwłaszcza dotyczących zaświadczeń o dochodach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Tel. kontaktowy 76-870-82-22 lub 76-871-80-97

Żywność będzie wydawana w dniu 6 lutego 2020r., w godz. od 9.00 – 14.00.

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Męcinka pozyskano z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

POBIERZ OPIS - PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (format PDF)

loga

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie