Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na zakup komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:
  1. Możliwość skorzystania z dofinansowania mają dzieci od klasy „0” do ukończenia szkoły średniej.
  2. Dziecko / pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Męcinka.
  3. Dziecko / pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR.
  4. Dziecko / pełnoletni uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy..

Osoby kwalifikujące się do programu zapraszamy do składania deklaracji udziału w projekcie. Formularze dostępne pod poniższymi linkami lub w Urzędzie Gminy Męcinka tel. 76 871 34 55.

Termin składania deklaracji: do 02 listopada 2021 r.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z pozyskaniem dotacji.


Deklaracja udzialu w Programie
Wzór oświadczenia_rodzica/opiekuna_prawnego
Wzór oświadczenia osoby skladajacej oświadczenie we wlasnym imieniu - dotyczy beneficjentów końcowych pobierajacych nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia
Rodo